BCP Law

Bartecki Czyżykowski Partnerzy

Pełny zakres pomocy prawnej przy zachowaniu najwyższych standardów.

Dzięki nowoczesnym procedurom i metodom zarządzania w połączeniu z szeroką wiedzą dotyczącą zagadnień prawnych zapewniamy naszym Klientom pełne bezpieczeństwo.

Poznaj nasze specjalizacje:

Obsługa podmiotów gospodarczych.

Kancelaria od początku swojej działalności obsługuje rożnego rodzaju podmioty gospodarcze działające w szerokim spektrum branż. Podkreślenia wymaga, że prawnicy kancelarii prowadzili lub prowadzą stała obsługę zarówno dużych spółek lub grup kapitałowych będących liderami w swojej branży, w tym spółek notowanych na GPW, jak i podmiotów działających na rynku lokalnym.
W naszej praktyce świadczymy pomoc w zakresie bieżącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych, zapewniając dbałość o ład korporacyjny oraz bieżący nadzór nad zawieranymi umowami jak i reprezentację w szerokim spektrum sporów gospodarczych oraz postępowaniach administracyjnych, a także w sporach związanych z ochroną własności intelektualnej naszych klientów zarówno na trybie sporów cywilnych jak i w postępowaniach karnych.
Zdobyte doświadczenie pozwala nam rozumieć specyfikę działalności konkretnego klienta i usług przez niego oferowanych dzięki czemu dostrzegamy wyzwania stawiane przez uwarunkowania prawno-ekonomiczne podmiotom działającym w danej branży.
Działamy skutecznie oferując kompleksowe i możliwie proste rozwiązania tam, gdzie styk prawa i biznesu powoduje kwestie skomplikowane i problematyczne.

Ochrona własności intelektualnej.

Reprezentujemy Klientów w najszerszym możliwym zakresie związanym z ochroną własności intelektualnej. Począwszy od etapu rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych, czy ochrony patentowej, przy których współpracujemy z renomowanymi rzecznikami patentowymi, poprzez przygotowanie skutecznie chroniących prawa Klienta umów licencyjnych, po fizyczną likwidację punktów dystrybucji podrobionych towarów i usuwanie aukcji internetowych, nasza kancelaria zapewnia kompleksową obsługę Klienta.

Prawo karne.

Kancelaria posiada wyjątkowo bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji Klienta w sprawach karnych. Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego – opracowujemy taktykę procesową i linię obrony oraz zapewniamy skuteczną i aktywną obronę. Reprezentujemy Klientów zarówno jako obrońcy, a także pełnomocnicy pokrzywdzonych, czy też oskarżyciele posiłkowi zapewniając ściganie klientom poszkodowanym w wyniku działań przestępczych.

Prawo cywilne.

Specjaliści z naszej kancelarii biegle poruszają się w szeroko rozumianym prawie cywilnym. Posiadamy doświadczenie w zakresie praw rzeczowych w tym między innymi służebności, praw rzeczowych ograniczonych, uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Skutecznie reprezentujemy naszych Klientów w sprawach z sąsiadami w tym: immisji, rozgraniczeń przywrócenia posiadania.

Prawo spadkowe oraz rodzinne.

Wielokrotnie reprezentowaliśmy Klientów w sprawach: rozwodowych, o stwierdzeniu nabycia spadku, o podział majątku małżeńskiego, oraz ustalenie kontaktów z dziećmi. Dyskrecja, zrozumienie, odpowiednie i indywidualne podejście do każdej sprawy, zwłaszcza w tak delikatnej materii jakimi są sprawy rodzinne i związane z dziedziczeniem, sprawia że i na tym polu odnosimy wiele sukcesów.
Ponadto pomagamy w ochronie dóbr osobistych naszych Klientów, dochodzimy roszczeń z tytułu naruszenia prawa prasowego, kodeksu cywilnego i innych ustaw pokrewnych.
Analizujemy kwestie związane z dozwoloną krytyką prasową, a także pomagamy w unikaniu i zażegnywaniu sytuacji kryzysowych i ich skutków.
Dochodzimy roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych. Zdobyta na tym polu praktyka pozwala nam również na skuteczną ochronę interesów naszych Klientów.

Prawo umów.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych działających w formie zarówno jednoosobowych działalności, spółek jak i całych grup kapitałowych, sprawiła że w kwestiach związanych z wszelkiego rodzaju umowami Kancelaria potrafi zarówno doradzić, czy zasugerować odpowiednie rozwiązanie, ale też przygotować od podstaw projekt kontraktu w pełni odpowiadający wymaganiom klienta i realizujący jego potrzeby. Posiadając duże doświadczenie zebrane na tym polu, potrafimy wyjątkowo skutecznie bronić naszych Klientów przed wszelkimi rodzajami nadużyć ze strony ich kontrahentów. Niejednokrotnie uczestniczymy w rokowaniach i negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego.

Prawo podatkowe.

W ramach realizacji projektów dla naszych Klientów Kancelaria świadczy także usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Przeprowadzamy analizę aspektów podatkowych transakcji, wskazując potencjalne ryzyka i konsekwencje podatkowe planowanych działań oraz proponując najlepsze dopuszczalne prawnie sposoby optymalizacji obciążeń podatkowych.
Z sukcesem reprezentujemy Klientów w sprawach spornych przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej, jak również przed sądami administracyjnymi.

Prawo pracy.

W sprawach z zakresu prawa pracy nasi specjaliści reprezentują zarówno pracowników, jak i pracodawców. Kancelaria udziela pomocy prawnej w ramach przygotowywania aktów wewnętrznych takich jak regulaminy pracy i wynagrodzeń zgodnie z ustawowymi obowiązkami jakie ciążą na pracodawcach. Przygotowujemy również kontrakty menedżerskie oraz zajmujemy się kwestiami legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Mamy także doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi w szczególności w zakresie zwolnień grupowych w prywatyzowanych spółkach kapitałowych. Reprezentujemy Klientów w sporach z państwowym ubezpieczycielem w sprawach emerytalno-rentowych.

Transakcje i prawo korporacyjne.

W obecnych czasach spółki i ich zarządy zmagają się z wieloma wyzwaniami, dlatego aby zapewnić sobie stabilny rozwój oraz dostęp do nowych rynków, przedsiębiorcy powinni  dostosowywać się do zmieniających się warunków. Bardzo istotne jest też ograniczanie ryzyka i optymalizowanie form działania w czasach recesji.

Doradztwo prawne w tym zakresie obejmuje zagadnienia prawne dotyczące:

– fuzji i przejęć,
– inwestycji kapitałowych,
– prawa korporacyjnego i handlowego,
– prywatyzacji, restrukturyzacji i prawa upadłościowego.

Zamówienia publiczne.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, występujących zarówno w roli zamawiającego, jak i w roli wykonawców, a także zamówień prywatnych realizowanych na tożsamych zasadach. W szczególności Kancelaria służy pomocą przy:

– opracowywaniu dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowania,
w tym w szczególności Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
– wyborze najkorzystniejszego dla klienta trybu udzielenia zamówienia publicznego;
– wnoszeniu protestów, odwołań i skarg sądowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Obrona Twoich praw stanowi dla nas najwyższy priorytet.